Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

Πρότυπο:εάν

Από Ελληνικό Λεξικό
Διδασκόμεθα περισσότερα από τα σφάλματα ενός ανθρώπου, παρά από τις αρετές του.
Λογγφέλον
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • Δέχεται τρεις παραμέτρους.
  • Εάν η πρώτη δεν είναι κενή, στέλνει τη δεύτερη, αλλιώς στέλνει την τρίτη.
Παράδειγμα: {{εάν|ταρατατά|τοροτοτό|τουρουτουτού}} στέλνει: τοροτοτό
Παράδειγμα: {{εάν||τοροτοτό|τουρουτουτού}} στέλνει: τουρουτουτού